Image Image Image Image Image

<< back

Hide description
Read More

Father, Amba Giorgis, Ethiopia

The head of the household of a family near Amba Giorgis, Ethiopia.

© Patrick Drummond